0
VARUKORGEN
Tillagd i varukorgen
Totalt att betala: kr

Policys

Här hittar du Öberg Färghus arbetsmiljöpolicy, kvalitetspolicy och miljöpolicy.

Arbetsmiljöpolicy

Inom Öbergs bedriver vi färgfackandelsrörelse och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Öbergs ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt
.

Kvalitetspolicy

 1. Öbergs skall vara ledande inom möbler, färg, tapet, golv och kakelsortimentet samt tjänsten Idèpartner som innebär färgsättning– och inredningshjälp för hem, arbetsplatser och offentliga miljöer i Västmanland med omnejd.
 2. Öbergs ska leverera produkter i rätt tid och på rätt plats och med god lönsamhet samt sträva efter ständiga förbättringar och att produkter och leveranser uppfyller förväntad kvalitet och ställda krav hos våra kunder och andra intressenter.
 3. Regelbundet utvärdera hur väl vi lever upp till våra kunders förväntningar på oss.
 4. Vår målsättning är att vi genom god kundservice och bra produkter får kunden att uppleva oss som bästa alternativ så att kunden kommer tillbaka till oss. Med produkt avses både våra varor och tjänster.
 5. Behandla reklamationer och frågor från kunder och intressenter så att det inger förtroende.

Miljöpolicy

Öbergs är verksamma inom möbler, färg, tapet, golv och kakelsortimentet samt tjänsten Idèpartner som innebär färgsättning och inredningshjälp för hem, arbetsplatser och offentliga miljöer i Västmanland med omnejd. 

Miljöfrågorna har blivit allt viktigare under de senaste åren och miljöopinionen har vuxit sig stark. Allt fler av våra kunder vill handla ”miljöanpassat”. För Öbergs fortsatta utveckling är det nödvändigt att tillfredsställa kundernas behov av att genom sina köpval kunna verka för en bättre miljö och att genom förtroendeskapande åtgärder stärka Öbergs ställning på marknaden.

Detta innebär att vi skall:

 • Förebygga föroreningar med produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman m.fl.
 • I all vår verksamhet ständigt förbättra miljösituationen i företaget på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi skall vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljöarbete.
 • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning är för oss ett minimikrav samt att granska resultatet av vår miljösatsning och sätta nya mål.
 • Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan vid våra transporter.
 • I våra kontakter med leverantörer verka för en reducering av förpackningsmängden och att miljöanpassade material som ingår i kretsloppet prioriteras.
 • Minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår användning av energi och källsortera restprodukter.
 • Vi ska uppfylla krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter och ge öppen och saklig information om vårt och våra leverantörers miljöarbete.
 • Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i vårt miljöarbete för att ha god kunskap om varornas och verksamhetens miljöegenskaper samt anpassa sortimentet och verksamheten efter ny kunskap och nya miljökrav.